• Thursday, November 9, 2017

Google vừa cập nhật phiên bản 2.2 của ứng dụng Google Contact trên Android. Phiên bản này có một vài thay đổi để xem và quản lý thông tin liên lạc của người dùng.

Những thay đổi khi xem thông tin

  • Hình ảnh to hơn: Dựa trên yêu cầu phổ biến từ người dùng G Suite, Google giờ đây cho hiển thị hình ảnh liên lạc to hơn và sinh động hơn.
  • Các lựa chọn hành động (Action Button) dưới mỗi hình ảnh để việc liên lạc dễ dàng hơn: Dưới mỗi tên liên lạc, bạn sẽ thấy các nút lựa chọn để gọi, nhắn tin, gọi video hoặc gửi email đến người đó. Ngoài ra, nếu có ít nhất một địa chỉ đường phố trong thông tin liên lạc, bạn sẽ thấy một lựa chọn “chỉ đường” xuất hiện (Directions).
  • Thẻ danh bạ hiển thị thông tin cá nhân: Trong thẻ này, bạn sẽ nhìn thấy những mục thông tin của người đó như vị trí công việc, số điện thoại nới làm việc, tên người quản lý và địa điểm văn phòng của họ.

  

Những thay đổi trong mục Gợi ý (Suggestions)

  • Gợi ý thêm các thông tin liên lạc: Trong lần cập nhật này, bạn sẽ thấy gợi ý để thêm thông tin vào các địa chỉ mà bạn thường xuyên liên lạc qua các ứng dụng của Google. Tính năng này xuất hiện dưới thẻ tóm tắt “Add people you contact often” (Thêm người mà bạn thường xuyên liên lạc)

  • Đồng bộ tất cả các thông tin trùng lặp: Phần gợi ý các thông tintrùng lặp giờ đây có thêm nút “MERGE ALL” để bạn có thể đồng ý đồng bộ tất cả các thông tin đó.

Điều chỉnh chế độ xem thông tin liên lạc

Cuối cùng, bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem danh sách liên lạc để chúng chỉ hiển thị những thông tin mà bạn muốn. Bạn có thể làm vậy bằng cách vào một mục mới trên menu – “Customized view” (Chế độ xem tùy chỉnh). Tính năng này đã xuất hiện trong lần ra mắt trước khi xem danh sách All contact (Tất cả thông tin liên lạc), nhưng giờ đây nó mới được xuất hiện cho thông tin của từng người.